Novinky
 • 17. 12.
  Dne 14. prosince 2014 odešel z našeho kruhu dr. Luděk Kubička, ve věku 90. let. Čest jeho památce!
  Rozloučení se bude konat ve Strašnicích, 22. 12. 2014, ve 14.hod.
 • 10. 12.
  10. prosinec je Den lidských práv. Tiskovou zprávu z EFPA si můžete přečíst zde.
 • 26. 11.
  Dne 25. 11. 2014 proběhlo slavnostní vyhlášení 2. ročníku ceny Eduína. Jednu z cen obdržela naše kolegyně Jana Nováčková, předsedkyně Společnosti pro mozkově kompatibilní vzdělávání, autorka seminářů pro rodiče a vychovatele Respektovat a být respektován. Srdečně gratulujeme!
 • 12. 11.
  Program Klinicko-psychologického dne 8. prosince 2014 najdete zde.
 • 06. 11.
  Podzimní číslo E-psychologie právě vyšlo :-) - letáček ke stažení je zde.
 • 14. 10.
  Zcela nový kurz Mentální trenér je otevírán v prosinci 2014. Více zde.
 • 07. 10.
  Dva psychologové a psycholožka získali Nobelovu cenu 2014. Congratulation!
 • 29. 09.
  Fotografie z Psychologických dní 2014 můžete vidět ZDE.
 • 14. 09.
  Psychologové zabývající se náhradní rodinnou péčí iniciovali vznik Pracovní skupiny pro náhradní rodinnou péči při ČMPS.
 • 14. 09.
  Na našem FB najdete již pár fotografií z Psychologických dnů 2014 a další budou přibývat...
 • 13. 09.
  Vítěze Studentské ceny ČASP 2014 za nejlepší poster najdete ZDE.
 • 19. 06.
  Zájemci o certifikát EuroPsy najdou aktuální informace a přihlášku na tomto odkazu.
 • 28. 05.
  Sborník z konference Sekce psychologie zdraví k svému 25. výročí je dostupný na tomto odkazu.
 • 14. 05.
  Na MU v Brně se uskutečnilo mezinárodní sympozium ve dnech 15. a 16. května 2014 na téma Aplikace principů kognitivní psychologie v praxi.
 • 13. 05.
  Stále se můžete připojit - i svými komentářemi - ke studentům psychologie, kteří vyzývají k vytvoření jednotné psychologické komory v ČR, odkaz na petici je zde.
 • 24. 03.
  Ve dnech 21. a 22. března se v Praze konalo sympozium k psychologii krizí a neštěstí. Zprávu z webu MV ČR najdete zde.
 • 13. 02.
  Vítáme nové číslo časopisu Testfórum.
 • 04. 12.
  Významná událost na olomoucké katedře psychologie, čtěte zde.
 • 18. 09.
  Sborník z Psychologických dnů 2012 vyšel v létě 2013. Obsah je k nahlédnutí zde. Plné texty jsou dostupné na tomto odkazu.
 • 08. 11.
  Užitečný projekt České asociace studentů psychologie s názvem PRAXE - spolupráce psychologů a studentů psychologie (viz dokument ke stažení).
Etický kodex ČMPS

1. Preambule

Tento kodex je soubor pravidel, kterými by se měli od doby uvedení v platnost, tj. od r. 1999, řídit ČMPS a všichni její členové a členky. Vročení "1998" signalisuje v prvé řadě historické okolnosti, za kterých tento kodex vznikl. Je to doba nejen konce 2. a přechodu do 3. tisíciletí po Kristu, ale i doba, která byla označena jako konec novověku a jako první globální revoluce. Vyznačuje se zvláště pluralitou hodnocení, postojů a názorů. Aby bylo možno dosáhnout konsensu potřebného pro demokratické přijetí a schválení tohoto kodexu, bylo třeba jej koncipovat a formulovat střídmě, avšak tak, aby umožnil přijetí ČMPS, jejích členů a členek do příslušných evropských struktur.

Etický kodex psychologické činnosti

Psycholog vykonává své povolání ve prospěch jednotlivce a společnosti, v duchu úcty k osobnosti člověka, k životu a zdraví. Své profesní činnosti chápe jako službu.

Psycholog má být nestranný, respektuje klienty a ve své činnosti dodržuje etické zásady. Je povinen chránit svou profesní nezávislost a profesionální objektivitu. Ve své činnosti má jako nejvyšší hodnotu mít na zřeteli zdraví a blaho klientů.

1. Způsobilost, zodpovědnost

Psycholog se musí snažit zajistit, udržet a rozvíjet svou profesionální kompetenci, která obsahuje i supervizi, uvědomovat si a zachovávat hranice vlastních kompetencí.

1.1
Má působit pouze v té oblasti svého oboru, pro který absolvoval příslušnou přípravu a získal kvalifikaci.
1.2
Má zachovávat takové postupy, které by neumožňovaly zavádějící interpretace jak jeho kvalifikace a dovedností, tak i postojů.
1.3
Pokud je požádán o psychologické služby, které neodpovídají jeho odborné kompetenci, odkáže na služby jiného kvalifikovaného pracovníka.
1.4
Musí zabezpečit, aby ti, kteří pracují pod jeho přímým vedením, dodržovali tytéž zásady - především aby rozpoznávali hranice své kompetence.

2.

2.1
Psycholog dodržuje zásadu práce s klienty za jejich souhlasu, pokud zákon výslovně nestanoví jinak, nebo s výjimkou neodkladných situací vyžadující řešení v zájmu klienta.
2.2
Profesní činnosti, vztahy a důsledky musí být vyjádřeny v jasné formě (dohodě, kontraktu; včetně dohody o případné odměně), z které musí být patrno, že uživatel profesních služeb s nimi souhlasí.
2.3
Při poskytování služby (pomoci, podpory) osobám, které nejsou schopny souhlasu, si vyžádá souhlas zákonného zástupce.
2.4
Psycholog nepoužije nepřiměřených, nerealistických, nadhodnocených příslibů své činnosti nebo jejích výsledků ani směrem ke klientovi, ani v rámci reklamy.

3.

Psycholog musí (v souladu s právními normami a předpisy) zajistit ochranu všech informací, které získal v souvislosti s profesní činností.

3.1
Zachovává v souladu se zákonem povinnou mlčenlivost o věcech, o kterých se dozvěděl při výkonu svého povolání.
3.2
Jakékoli informace o klientovi smí poskytnout jiným odborníkům - včetně psychologů - pouze se souhlasem klienta.
3.3
Pokud použije získané informace (např. ke studijním, vědeckým aj.) účelům, vždy garantuje anonymitu osobních údajů.
3.4
Psycholog dbá na to, aby jím vedení a jemu podřízení kolegové respektovali potřebu důvěrnosti ve vztahu k získaným informacím.

4.

Psycholog se chová a vystupuje tak, aby nepoškodil zájmy svých klientů a nenarušil důvěru veřejnosti k psychologické profesi.

4.1
Nevykonává odbornou činnost, pokud jeho fyzický či psychický stav může negativně ovlivnit jeho schopnosti profesionálního přístupu.
4.2
Nesmí zneužít vztahu důvěry nebo závislosti, který může vzniknout v psychologické profesionální praxi.
4.3
Nesmí využít profesního vztahu k dalším osobním, náboženským, politickým či jiným ideologickým zájmům.
4.4
Je povinen zajistit psychologické testy, psychodiagnostické pomůcky a záznamy z vyšetření tak, aby k nim neměl přístup nikdo bez příslušného vzdělání a nemohl je používat.
4.5
Nesmí připustit ovlivnění své profesionální odpovědnosti a standardů praxe jak ve vztahu k sobě, tak i klientovi z důvodů rasy, věku, rodu, národnosti, politické příslušnosti, náboženství, postavení a jiných vnějších faktorů.
4.6
K ostatním psychologům přistupuje v duchu zásad stavovské a profesionální kolegiality, s důvěrou a ochotou ke spolupráci. Neznevažuje jejich profesionální způsobilost.
4.7
Jestliže má psycholog odůvodněné podezření na neprofesionální přístup některého kolegy, je povinen jej na toto vhodným způsobem upozornit. Nedojde-li k nápravě, informuje radu ČMPS. Porušení Etického kodexu projednává etická komise.

5. Závaznost Etického kodexu psychologické činnosti

Jak uvedeno výše, je daný kodex závazný pro ČMPS, její členy a členky od okamžiku jeho přijetí podle stanov ČMPS; členové jsou povinni, aby se s kodexem neprodleně seznámili a podpisem se zavázali jej dodržovat.

Závaznost Etického kodexu psychologické činnosti

Seznámil/a jsem se s Etickým kodexem psychologické činnosti a svým podpisem stvrzuji svůj souhlas s obsahem a zavazuji se jej dodržovat.
Jméno..................................... Datum............... Podpis..................

Podpis Etického kodexu je součástí přihlášky do ČMPS. Stáhněte si jej zde, vytiskněte a zašlete spolu s přihláškou na adresu ČMPS. Znění Etického kodexu ve formátu PDF je zde.


Rada ČMPS vítá konstruktivní připomínky k textu. Můžete je zasílat na adresu ČMPS. Bude k nim přihlédnuto v další verzi.