Novinky
 • 24. 02.
  Právě vychází poslední číslo 10. ročníku E-psychologie.
 • 20. 02.
  Program Klinicko-psychologického dne v březnu najdete zde.
 • 30. 01.
  Členská registrace na konferenci AIFREF 2017 je již spuštěna.
 • 05. 01.
  Vyšlo nové číslo E-psychologie.
 • 02. 01.
  Dobrou životní rovnováhu v novém roce 2017!
 • 26. 12.
  Aktuální číslo Bulletinu IUPsyS je dostupné ZDE.
 • 20. 12.
  Období pro udělování certifikátu EuroPsy v režimu grandparentingu bylo prodlouženo. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 20. 12.
  V těchto dnech dostávají naši členové Čtvrtl. zpravodaj ČMPS, číslo je to skorojubilejní a tak nabízíme obsah všem zájemcům ZDE.
 • 12. 12.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum a současně gratulujeme ke splnění podmínek pro databázi ERIH Plus :-)
 • 24. 11.
  Dotazník na téma aktuálních problémů v různých oblastech psychologické praxe připravila Legislativní komise UPA ČR. Prosíme o Vaši součinnost.
 • 12. 11.
  Rada ČMPS prosí každého člena / každou členku ČMPS, aby se nově přihlásil/a do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Děkujeme!
Stanovy ČMPS

Verze Stanov schválených sněmem ČMPS dne 8.září 2016.


Základní ustanovení
Čl. 1

 1. Českomoravská psychologická společnost (dále jen Společnost) je dobrovolné stavovské, výběrové, vědecké sdružení psychologů České republiky (ČR).
 2. Společnost je registrována dle zákona o sdružování občanů ze dne 27. 3. 1990, předchozí změna stanov vzata na vědomí MV ČR dne 17. 5. 1995 pod značkou VSP/1-026/90-R.
 3. Sídlem Společnosti je Praha 6, Kladenská 48.
 4. Společnost je založena za jiným účelem než podnikání.
 5. Hlavní zásady činnosti Společnosti stanoví sněm jejích členů. Realizaci závěrů sněmu a činnost mezi sněmy řídí rada Společnosti.

Cíl činnosti a způsob jeho dosahování
Čl. 2.

 1. Společnost je založena, aby podporovala a povzbuzovala rozvoj psychologie jako samostatné vědecké disciplíny uplatňováním
  • a) zájmů členů o stavovské zásady:
   1. profesionální etiku psychologa,
   2. bránění zneužití psychologie,
   3. ochranu veřejnosti před neoprávněnými zásahy do osobnosti klientů a pacientů,
   4. vzdělávání mladé generace psychologů,
  • b) vědeckých zájmů členů o:
   1. celoživotní vzdělávání v psychologii,
   2. rozvoj psychologie včetně jednotlivých oborů,
  • c) občanských zájmů členů o ochranu práv členů, pokud souvisí s písm. a) až b) anebo s občanským postavením člena.
 2. Cíl činnosti podle odstavce 1 písm. a) a b) Společnost dosahuje v souladu se zákonem a zejména:
  • vzájemnou komunikací a zprostředkováním informací,
  • vzájemným poskytováním vědeckých výsledků a informací společného zájmu,
  • schůzemi a jinými shromážděními,
  • vzděláváním členů,
  • dodržováním pravidel etického kodexu,
  • zaujímáním vědeckých a odborných stanovisek, dobrozdání a připomínek k otázkám společenského zájmu a poskytováním vědeckých a odborných podkladů státním orgánům,
  • výkonem práv vědecké a odborné společnosti podle par. 10a zákona č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů,
  • odbornou pomocí při výkonu práv živnostenského společenstva podle zákona č. 286/1995 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenského zákona), ve znění pozdějších předpisů,
  • výkonem práv a povinností podle platných zákonů,
  • výkonem práva petičního, shromažďovacího, pořadatelského a vydavatelského.
 3. Společnost usiluje o šíření odborných psychologických poznatků.
 4. Společnost reprezentuje své členy při jednáních s institucemi ČR i se zahraničím a hájí zájmy oboru.

Členství
Čl. 3

 1. Členství ve Společnosti je individuální a kolektivní.
 2. Individuálními členy jsou přihlášení psychologové, resp. další odborníci po schválení Radou.
 3. Kolektivními členy mohou být samostatné asociace (právnické osoby), jejichž přihláška je stvrzena podpisy vedení.
 4. Členství je řádné, mimořádné a čestné s tímto určením:
  • řádným členem Společnosti se může stát každý psycholog, pokud se ke členství písemně přihlásí a je doporučen dvěma řádnými členy (za psychologa je považován - z hlediska kritérií pro přijímání nových členů - absolvent vysokoškolského magisterského studijního programu psychologie jako hlavního oboru s diplomovou prací z oboru psychologie)
  • mimořádným členem Společnosti se může stát studující psychologie nebo pracovník v oboru příbuzném psychologii,
  • čestným členem může být jmenován odborník za vynikající zásluhy o psychologii.
 5. Členství vzniká přijetím za člena a zaplacením stanovených poplatků a příspěvků.
 6. O přijetí rozhoduje představenstvo rady Společnosti. Ve sporných a odvolacích případech se lze odvolat do 30 dnů k radě Společnosti.
 7. Z kolektivního členství asociací nevyplývá žádné právo Společnosti vyjadřovat se či rozhodovat o vnitřních otázkách těchto samostatných subjektů. Vztahy mezi Společností a členskými asociacemi jsou prosty nadřízenosti a podřízenosti.

Práva a povinnosti členů
Čl. 4

 1. Členové Společnosti jsou vázáni respektováním stanov a etického kodexu.
 2. Členové jsou povinni platit sjednané a stanovené příspěvky.
 3. Členové mají právo využívat mezinárodní kontakty Společnosti.
 4. Řádní a čestní členové mají právo být voleni a volit své zástupce do rady Společnosti, každá členská asociace má právo delegovat jednoho zástupce.
 5. Členové Společnosti mají právo být informováni prostřednictvím zpravodaje o životě a aktivitách v psychologické obci.
 6. Členové mají právo se zúčastnit akcí podle stanovených podmínek.

Zánik členství
Čl. 5

 1. Členství ve Společnosti zaniká:
  • písemným prohlášením o vystoupení ze Společnosti,
  • vyškrtnutím ze seznamu členů po dvouletém nezaplacení příspěvků,
  • vyloučením pro závažné porušení etického kodexu. O vyloučení rozhodne rada po vyjádření ustanovené komise.
  • úmrtím.
 2. Proti zániku členství se lze odvolat k radě Společnosti ve lhůtě nejpozději 3 měsíce po obdržení informace o zániku členství.

Orgány Společnosti
Čl. 6

 1. Orgány Společnosti, které stanovují, zajišťují a řídí její činnost, jsou:
  • sněm členů Společnosti,
  • rada Společnosti,
  • představenstvo rady Společnosti ve složení předseda, místopředseda, vědecký tajemník a hospodář,
  • revizoři.
 2. Jednání orgánů Společnosti se řídí jednacím řádem.

Sněm
Čl. 7

 1. Sněm je nejvyšším orgánem Společnosti.
 2. Účastníky sněmu jsou členové Společnosti.
 3. Sněmu přísluší:
  • měnit a schvalovat stanovy Společnosti,
  • vyjadřovat se ke zprávě rady o činnosti,
  • volit novou radu,
  • vyjadřovat se ke zprávě revizorů,
  • usnášet se na hospodářských opatřeních,
  • usnášet se o odvoláních a sporných otázkách,
  • usnášet se o všech dalších zásadních otázkách Společnosti, včetně jejího zrušení.
 4. Sněm je zpravidla svoláván jednou za tři roky, rada Společnosti oznámí termín jeho konání nejméně 30 dní před jeho konáním.
 5. Pokud tak rozhodne rada, je možno nahradit sněm korespondenčním vyjádřením a korespondenčními volbami, přičemž platí rozhodnutí nadpoloviční většiny respondentů.
 6. K platnosti usnesení sněmu je třeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných. K platnosti usnesení o zániku Společnosti je potřebná tříčtvrtinová většina členů.

Rada Společnosti
Čl. 8

 1. Rada koordinuje činnost Společnosti mezi sněmy.
 2. Rada Společnosti nemá výkonnou pravomoc ve vnitřních záležitostech kolektivních členů (asociací).
 3. Počet členů rady je vždy lichý.
 4. Rada ze svého středu volí předsedu, místopředsedu, vědeckého tajemníka a hospodáře, kteří tvoří představenstvo rady.
 5. Rada Společnosti je schopná se usnášet při nadpoloviční účasti členů rady.
 6. Rada Společnosti je oprávněna ustavovat speciálně zaměřené komise a sbor konzultantů.

Revizoři
Čl. 9

 1. Představenstvo Rady předkládá radě Společnosti zprávu revizorů.
 2. Dohled nad hospodářskou činností Společnosti vykonávají alespoň 2 revizoři, kteří nejsou členy rady.
 3. Revizní zpráva je předkládána sněmu členů Společnosti nebo uveřejněna ve Zpravodaji.

Struktura Společnosti
Čl. 10

 1. Členové Společnosti se mohou sdružovat do:
  • regionálních poboček,
  • odborných sekcí,
  • pracovních skupin.
 2. Vztahy mezi regionálními pobočkami či odbornými sekcemi na jedné straně a asociacemi (kolektivními členy) na straně druhé jsou zcela prosty nadřízenosti a podřízenosti.

Hmotné prostředky
Čl. 11

 1. K hospodářskému zajištění úkolů Společnosti slouží:
  • členské příspěvky a poplatky,
  • převzatý majetek,
  • prostředky na obhájené projekty, za získané granty a další formy zdrojů podpory činnosti vědeckých společností,
  • příjmy z vlastní hospodářské činnosti,
  • příjmy z darů, sponzorování a další formy podpory.
 2. Při hospodaření se Společnost řídí obecně platnými předpisy.

Jednání jménem Společnosti
Čl. 12

 1. Za Společnost jedná předseda, nebo se souhlasem rady jiný pověřený člen.
 2. Za Společnost se podepisuje předseda, k názvu Společnosti připojí svůj podpis a funkci. Pokud je jednáním za společnost pověřen člen rady, uvede k podpisu dané pověření.

Závěrečná ustanovení
Čl. 13

 1. Jestliže rozhodnutím sněmu členů Společnosti Společnost zanikne, bude s majetkem po úhradě všech pohledávek naloženo dle rozhodnutí sněmu.
 2. Tyto stanovy vstupují v platnost po odsouhlasení sněmem Společnosti a budou registrovány na MV ČR jako náhrada původních stanov (12/2000).