Novinky
 • 28. 11.
  Pracovní setkání sekce neuropsychologie při ČMPS se koná 15. 12. 2016 v Praze. Zájemci jsou srdečně zváni. Více ZDE..
 • 27. 11.
  Výroční setkání členů rady ČMPS a vedoucích sekcí se koná 2. 12. 2016. Více zde.
 • 12. 11.
  Rada ČMPS prosí každého člena / každou členku ČMPS, aby se nově přihlásil/a do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Děkujeme!
 • 29. 10.
  Sdělujeme smutnou zprávu - dne 27. 10. 2016 zemřel prof. Zdeněk Helus, významný pedagogický psycholog. Rozloučení se konalo 4. 11. v Praze.
 • 17. 10.
  Období pro udělování certifikátu EuroPsy v režimu grandparentingu bylo prodlouženo. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 13. 10.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je zde. Děkujeme!
 • 26. 09.
  Vyšlo 2. číslo E-psychologie.
 • 26. 09.
  Grantová podpora pro výzkum a cestovné v oblasti "Human Reproductive Behavior and Population Studies", více zde.
 • 21. 09.
  Oznamujeme smutnou zprávu, že z našeho středu odešel dne 19. září 2016 PhDr. Miloslav Šolc.
 • 20. 09.
  Program Klinicko-psychologického dne v prosinci je otevřen zájemcům o prezentaci tématu, další zde.
 • 14. 09.
  Etická komise ČMPS v rámci příprav nového etického kodexu oslovuje psychologickou obec s těmito otázkami... Děkujeme.
 • 08. 09.
  Návrh stanov, který byl schválen na sněmu ČMPS 8.9.2016.
 • 12. 08.
  Gratulujeme dr. Martině Klicperové ke zvolení do Výkonného výboru IUPsyS :-)
 • 11. 08.
 • 30. 07.
  Na 31. kongresu ICP v Jokohamě byla předána Cena Jiřího Hoskovce profesoru Tatsuo Ishikawovi, který svými vědeckými pracemi naplňuje myšlenky a úsilí pana profesora Hoskovce - "open world, exchange of ideas, freedom of knowledge and the humanistic mission of science".
 • 07. 04.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 29. 01.
  Se stručnou výroční zprávou za rok 2015 se můžete seznámit zde.
Pro veřejnost

V poslední době se ve veřejných sdělovacích prostředcích diskutuje o více případech z oblasti sociálně právní ochrany dětí, k nimž bývají přizváni také psychologové. K objasnění jejich pozice a možností uvádíme:

Každý psycholog - v souladu s Etickým kodexem (viz Etický kodex Českomoravské psychologické společnosti na těchto webových stránkách) - je vázán povinnou mlčenlivostí o věcech, o nichž se dozvěděl při výkonu svého povolání a jakékoli informace smí poskytnout jen se souhlasem klienta.

Tomuto principu je však nadřazeno ustanovení Trestního zákona, podle něhož je každý občan ČR povinen překazit trestný čin, pokud se hodnověrným způsobem dozví, že jej někdo jiný připravuje nebo páchá. V § 367 odst. 1 jsou taxativně uvedeny případy, kdy je pracovník ve zdravotnictví (tedy i klinický psycholog) zbaven povinné mlčenlivosti. Mj. je tu v § 187 uveden trestný čin pohlavního zneužití.
Překazit trestný čin lze i včasným oznámením státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu. Neoznámení takového činu bez odkladu je spojeno s hrozbou odnětí svobody až na tři roky.
3. února 2015


Vyjádření rady ČMPS k otázkám osvojení dítěte sociálním rodičem

Při úvaze o eventuálním osvojení dítěte partnerky žijící (partnera žijícího) v registrovaném partnerství druhým, tedy sociálním, rodičem vychází rada ČMPS z principu, že prvotním kritériem má být v každém jednotlivém případě nejlepší zájem dítěte, jak je vyjádřen v platných dokumentech o právech dítěte, k jejichž respektování se ČR zavázala (více viz www.msmt.cz/file/1561_1_1/).
Z psychologického hlediska spočívá nejlepší zájem dítěte ve vytváření podmínek pro co možná trvalé naplňování životně důležitých potřeb dítěte psychologické a sociální povahy. Jde zejména o potřebu přijetí a bezpečí, o potřebu zabezpečení přívodu náležitých podnětů, o potřebu uznání a identity i o perspektivu otevřené budoucnosti.

Jsme přesvědčeni, že při rozhodování v těchto věcech by soudy a orgány péče o děti k případným dlouhodobě vytvořeným citovým vztahům dítěte měly přihlížet. Rada ČMPS se v současné době domnívá, že není prioritním úkolem psychologů vyjadřovat se k tomu, jakými právními prostředky se docílí ochrana vztahu. Důležité je odborné stanovisko ke kvalitě tohoto vztahu pro dítě a doporučení vhodnosti nebo nevhodnosti osvojitele pro konkrétní dítě v konkrétní životní situaci dítěte, která může být velmi rozdílná. Právo a právníci by pak měli umět doporučení psychologů uvést do praxe.
Srpen 2014


Reakce na článek Žanety Motlové o psycholožce Lence Krejčí, odeslaný 14. 5. 2013 (odkaz).

Vážená paní redaktorko,
reagujeme na Váš článek z 30.4.2013, v níž píšete o činnosti "psycholožky" Lenky Krejčí v základní škole v Krmelíně. Považujeme za nutné upozornit, že profesní označení psycholog může užívat jen osoba s dokončeným akreditovaným magisterským studiem psychologie. Paní L. Krejčí, při vší úctě k jejímu vzdělání, psycholožkou v žádném případě není. Vaše neověřené označení paní Krejčí jako psycholožky znevažuje psychologii jako vědní obor a mate ty, kteří se k psychologii obracejí o pomoc. Žádáme proto o tiskovou opravu.

S pozdravem
PhDr. Jaroslav Šturma
předseda Českomoravské psychologické společnosti

Osobní stránky RNDr. Lenky Krejčí


26. listopadu 2012
V poslední době se mezi našimi psychology a jejich organizacemi rozběhla diskuse o charakteru a rozsahu pregraduálního studia psychologie na našich univerzitách. Vzhledem k tomu, že ČMPS sdružuje psychology všech oborů a mezi nimi i mnoho kolegyň a kolegů, kteří jsou klinickými psychology, kteří se na nás z mnoha stran obracejí se žádostí o vyjádření našeho názoru, rozhodli jsme se požádat stálou pracovní skupinu Akreditační komise pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii o její stanovisko.
Sami jsme se problémem zabývali obsáhle na setkání rady ČMPS dne 12. října 2012. Především bychom se navzájem rádi povzbudili (a toto je k tomu výtečná příležitost) ke konstruktivnímu a ohleduplnému dialogu s respektem k různým možným pohledům směřujícímu k nalezení společně přijatelného řešení. Stanovisko Akreditační komise se nám jeví jako velmi vhodné východisko pro naši diskusi. Odpovídá pohledům členů rady ČMPS. O vývoji ve věci Vás budeme informovat.

Rada ČMPS


Žádost ČMPS o vyjádření Stálé pracovní skupiny Akreditační komise vlády pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii (celý dokument zde) ke třem otázkám:

1. Existuje mezi studijními programy psychologie v ČR z pohledu Akreditační komise nějaký zásadní rozdíl?
2. Co musí splňovat studium psychologie, aby bylo akreditováno?
3. Jaký je z pohledu Akreditační komise rozdíl mezi absolventem magisterského studia psychologie, který na bakalářském stupni absolvoval studium psychologie v kombinaci s jiným oborem, a absolventem pětiletého jednooborového studia psychologie, případně absolventem jednooborového studia psychologie děleného na bakalářské a magisterské studium?

Odpověď Stálé pracovní skupiny Akreditační komise vlády pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii (celý dokument zde).


Metoda Barvově slovních asociací - Barvy života
Stanovisko Unie psychologických asociací ČR z 19. 12. 2012 k metodě Barvy života můžete nalézt zde.


Stanovisko České asociace psychologů práce a organizace k současnému stavu psychodiagnostiky v České republice.

Květen 2012


Psychologické vyšetření (např. inteligence, osobnostních vlastností, schopností ad.) je záležitostí, kterou může odpovědně provádět (individuálně, event. skupinově) kompetentní psycholog v přímém osobním kontaktu s probandem. Ostatní formy včetně internetové nemají náležitosti seriózního psychologického vyšetření.


Stanovisko rady ČMPS k metodě RUŠ z 30. 11. 2011 je k nahlédnutí zde.

Metodu RUŠ řešili kolegové i na Slovensku, viz zde.


Filosofický seminář, katedra teorie - Jiří Adamec
ČMPS docházejí dotazy na vzdělávací nabídku pana Jiřího Adamce v rámci Filosofického semináře, katedry teorie v Brně.
K této nabídce uvádíme, že za psychologa v ČR je možné považovat jen absolventa vysokoškolského magisterského studia psychologie. K výkonu samostatné činnosti bývá navíc podle oblasti aplikace požadována praxe a další odborné vzdělávání. Tak tomu je např. v případě vázané živnosti psychologické poradenství a diagnostika nebo v oblasti zdravotnictví (klinická psychologie).

Z údajů, které máme k dispozici, usuzujeme, že pan Jiří Adamec není psychologem a není osobou kompetentní ke vzdělávání v oboru psychologie a pro výkon psychologických činností.
Podle našich zjištění z veřejně dostupných zdrojů je pan Jiří Adamec provozovatelem volné ohlašovací živnosti Pořádání informačních seminářů a konzultací od roku 1992. Na webové stránce psychostudium.cz nabízí kurzy poradenské psychologie pro volné živnosti Poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti a Poskytování služeb osobního charakteru. K dvouletému studiu přijímá bez zkoušek posluchače bez předchozího vzdělání. Údaje o svém vlastním vzdělání neuvádí, ani nejsou uvedeni případní odborníci z řad psychologů, s nimiž by spolupracoval.

Červen 2011


V dubnu 2011 reagovala rada ČMPS na informaci, že od 1. 4. 2011 bylo zrušeno místo dětského psychologa v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze, a tedy tím i následná psychologická péče o děti s perinatálními riziky. Dětská ambulance byla také jedno ze tří akreditovaných pracovišť pro výcvik ve vývojové diagnostice nedonošených dětí.
Plné znění dopisu zde.
Následující korespondence mezi ředitelem ÚPMD a předsedou ČMPS je uveřejněna ve Zpravodaji ČMPS č. 88/2011.