Novinky
 • 17. 11.
  Již příští týden událost v české psychodiagnostice:
  4. ročník konference Psychologická diagnostika Brno 2017
 • 12. 11.
  Termín hlasování sněmu ČMPS elektronickou formou byl prodloužen do 17. 11. 2017, 24 hod. Řádné členy/členky prosíme o účast a děkujeme za ni.
 • 31. 10.
  Vyšlo nové číslo E-psychologie. Letáček najdete zde.
 • 26. 10.
  Informace pro řádné členy/členky ČMPS: Věnujte prosím pozornost sdělení o konání Sněmu ČMPS ve dnech 27. 10. - 12. 11. 2017 elektronickou formou.
 • 20. 10.
  Zveme všechny odborníky, vědkyně a vědce v oboru neuropsychologie, aby se přihlásili do soutěže o Diamantovu cenu, kterou vyhlašuje Českomoravská psychologická společnost. Více ZDE.
 • 20. 10.
  Evropský semestr psychologie 2017 zaštítil dvě odborná evropská setkání v říjnu, další akce v listopadu...
 • 12. 10.
  Sdělujeme smutnou zprávu. Dne 10.10.2017 nás opustil prof. Jaromír Janoušek, čestný člen ČMPS, pedagog katedry psychologie FF UK, autor řady publikací z oblasti sociální psychologie, zejména však laskavý člověk s odborným přehledem, jež je již vzácný.
  Rozloučení se konalo 31. 10. 2017 na Olšanech.
 • 18. 09.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 14. 09.
  Aktuální číslo Bulletinu IUPsyS je dostupné ZDE. Pozdravení prezidenta ICP 2020 jde tak do celého světa.
 • 29. 08.
  Sborník z Psychologických dnů 2016: Možnosti a hranice psychologie je dostupný zde.
 • 15. 08.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 11. 08.
  Plni smutku sdělujeme, že nás 9. srpna opustila naše čestná členka, paní PhDr. Jaroslava Dittrichová, působící zejména v psychologii raného vývoje dětí.
 • 28. 07.
  S velkou lítostí oznamujeme, že 27. 7. 2017 odešel z našeho středu prof. Vladimír Kebza. Rozloučení se konalo 9. srpna v  Praze.
 • 29. 06.
  Zpráva o kongresu AIFREF je dostupná zde.
 • 01. 06.
  Dotazník k tématu náhradní rodinné péče - sekce pro NRP plánuje podrobné šetření. Info a link na formulář najdete na stránce sekce.
 • 20. 12.
  Období pro udělování certifikátu EuroPsy v režimu grandparentingu bylo prodlouženo. Informace naleznete na tomto odkazu.
Sekce pro výzkum citové vazby při ČMPS

'Attachment behaviour characterises human beings from the cradle to the grave' (Bowlby, 1979)


4. ročník konference Psychologická diagnostika Brno 2017 se koná ve dnech 23. - 24. listopadu 2017 v Brně.

Sekce připravila 5 přednášek zaměřených na možnosti individuální diagnostiky citové vazby.
Více najdete přímo v programu konference.


Pracovní skupina pro výzkum citové vazby založila vlastní diskusní skupinu na Facebooku.
Jste vítáni!


Pracovní skupina pro výzkum citové vazby při ČMPS by chtěla přispět ke sdílení informací o tom, co se aktuálně „děje“ ve výzkumu citové vazby v tuzemském prostoru.

Přinášíme seznam s odkazy (ke stažení zde) na obhájené bakalářské, magisterské a disertační práce studentů psychologie z FSS MU, které problematiku citové vazby řešily, a vyzýváme tímto vedoucí prací z dalších vzdělávacích pracovišť, kde práce s touto tematikou vznikají, aby tento seznam případně doplnili (můžete tak učinit zasláním jména autora, názvu práce a nejlépe webového odkazu na plný text práce na e-mail lacinova@fss.muni.cz).

Doufáme, že se seznam bude utěšeně rozrůstat!

(Únor 2013)

Na konferenci Psychologická diagnostika v Brně (19. - 21. 6. 2013) se uskutečnila programová sekce Citová vazba (attachment): nástroje měření v českém prostředí. Tato sekce sdružila příspěvky věnované problematice citové vazby. Soustředila se především na možnosti měření citové vazby v dospělosti a zaměřila se na zmapování aktuálního stavu výzkumu v této oblasti u nás. Jednání sekce bylo současně také prvním setkáním Pracovní skupiny pro výzkum citové vazby založené v roce 2012 při Českomoravské psychologické společnosti.
Garant sekce: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
Příspěvky v sekci:

 • Zisťovanie istoty citovej väzby z príbehov – metóda PWOM. Přednáška. (Mgr. Pavol Hašan)
 • Souvislost kvality vztahu k otci s rozvodovými postoji. Panelová diskuze. (Bc. Eliška Horská, Doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D)
 • Souvislost citové vazby s konzumací alkoholu v mladé dospělosti. Panelová diskuse. (Bc. Petra Urbánková, doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.)
 • Souvislost mezi citovou vazbou a rozvojem posttraumatické stresové poruchy u sourozenců dětí s onkologickým onemocněním. Poster. (Bc. Alice Vejrostová)
 • Osobnosť a rodinné prostredie v adolescencii: špecifiká delikventnej populácie. Poster. (Mgr. Lucia Briestenská, doc. Mgr. Lenka Lacinová Ph.D., Dr. Petra Lajčiaková, PhD.)
 • AAP (the Adult Attachment Projective System): projektivní metoda k posouzení pracovních modelů citové vazby v dospělosti. Přednáška (Prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.)
 • Citová vazba v dospělosti – dotazník ECR-RS. Přednáška. (doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.)

Motivy k založení pracovní skupiny a její činnosti

Teorie citové vazby (attachment theory) se zařadila od doby svého vzniku v 60. letech 20. století mezi nejvýznamnější teorie emočního a sociálního vývoje vůbec. Podle zakladatele Johna Bowlbyho mají zkušenosti z raného dětství a vztah s tzv. primární pečující osobou formativní vliv na pozdější vývoj osobnosti. Citovou vazbu, která vzniká v raném dětství mezi dítětem a pečovatelem, lze charakterizovat jako mechanismus uspokojující potřebu dítěte po jistotě a bezpečí. Aktivace instinktivních behaviorálních systémů citové vazby v situaci ohrožení nebo stresu vede k tendenci dítěte vyhledávat a udržovat blízkost s pečující osobou. Toto chování plní základní biologickou funkci - zajišťuje přežití dítěte. Citová vazba, jak bylo zmíněno, plní i funkci psychologickou, neboť výsledkem aktivace tohoto systému není jen dosažení fyzické blízkosti, ale také získání pocitu bezpečí a jistoty. Vyhledávání blízké osoby v situaci ohrožení, smutku či ztráty podle Bowlbyho patří do přirozeného repertoáru lidského chování, které lze pozorovat v průběhu celého lidského života.

Problematice citové vazby je pro její formativní potenciál na psychický vývoj člověka věnována velká pozornost v oblasti psychologického výzkumu i praxe. Z myšlenek a díla Johna Bowlbyho a Mary D. Ainsworthové vychází již celé půlstoletí řada badatelů na celém světě. V našem prostředí lze navázat na práci profesora Zdeňka Matějčka a jeho práce o rané psychické deprivaci a také na aktivity našeho kolegy a přítele Petra Kulíska, jehož přehledová studie o rané citové vazbě uveřejněná v Československé psychologii v roce 2000 byla prvním komplexním shrnutím dané problematiky u nás.

Založením pracovní skupiny pro výzkum citové vazby bychom tak chtěli vytvořit prostor, kde by bylo možno sdružit dosud izolované iniciativy v oblasti zkoumání a aplikace teorie citové vazby v České republice. Cíle pracovní skupiny pro výzkum citové vazby:

 • rozšiřování empirických poznatků o rané citové vazbě a citové vazbě v období adolescence a dospělosti;
 • podílet se na šíření těchto poznatků mezi odborníky a laickou veřejnost;
 • převádět metody používané k diagnostice citové vazby (spolupráce se skupinou Testy a testování a Pracovní skupinou pro raný vývoj dětí);
 • spolupracovat s tuzemskými a zahraničními pracovišti, která se věnují problematice citové vazby.
Dosavadní činnost: Dostupné poznatky o citové vazbě jsou zahrnovány do výuky na bakalářském i magisterském stupni studia psychologie FSS MU. Probíhá přednášková činnost pro veřejnost a odborníky z řad příbuzných profesí (pedagogové, výchovní pracovníci, sociální pracovníci apod.). Během posledních let vznikla řada bakalářských a magisterských diplomových prací zaměřených na problematiku citové vazby v období dospívání a dospělosti v souvislosti s řadou specifických témat (př. zvládací strategie, percepce konfliktu mezi rodiči, emoční expresivita, strategie řešení konfliktu mezi partnery, podoba partnerských vztahů, strategie vztahové údržby, strachy dospívajících, strach ze smrti, sebehodnocení). Některé byly následně zpracovány i do podoby empirických studií uveřejněných v odborném psychologickém tisku.

Kontakty:
Doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D., IVDMR (lacinova@fss.muni.cz)
PhDr. Radka Michalčáková, Ph.D., IVDMR (michalca@fss.muni.cz)
Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, psychologické výzkumné pracoviště Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Joštova 10, 602 00 Brno