Novinky
 • 30. 12.
  Společnost STOB zve na další seminář o terapii obezity založené na principech KBT. Více ZDE.
 • 29. 12.
  Vyšlo nové číslo E-psychologie. Je tu pro Vás! Letáček najdete zde.
 • 24. 12.
  Přejeme sváteční pohodu a šťastný nový rok!
 • 18. 12.
  Hledáme muže do nové výcvikové skupiny v rámci Komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii, organizuje Rafael institut. Více zde.
 • 17. 12.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 12. 12.
  Sdělujeme smutnou zprávu - dne 2. prosince 2018 zemřela doc. PhDr. Soňa Hermochová, která dlouhá léta působila na katedře psychologie FF UK. Její jméno je spjato mj. s rozvojem sociálně-psychologického výcviku u nás.
 • 10. 12.
  70. let výročí přijetí Deklarace lidských práv - stále potřebná, stále aktuální.
 • 23. 11.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 22. 11.
  Volby do nové Rady ČMPS byly ukončeny k 21. 11. 2018. Složení najdete zde.
 • 09. 11.
  Aktuální číslo Bulletinu IUPsyS je dostupné ZDE. Pozvání na ICP 2020 do Prahy jde tak do celého světa.
 • 28. 10.
  Nově najdete celkový přehled seminářů sekcí při ČMPS zde.
 • 15. 10.
  Katedra psychologie FF UP chystá nový studijní Ph.D. program. Více ZDE.
 • 09. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 07. 06.
  Stanovisko rady ČMPS k TV dokumentu je dostupné zde.
 • 31. 01.
  O certifikát EuroPsy v režimu grandparentingu je stále možné požádat. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 04. 01.
  Etický kodex psychologické profese byl schválen na sněmu ČMPS 1. 12. 2017. Jeho znění naleznete zde.
Sekce psychologie zdraví při ČMPS

S velkou lítostí oznamujeme, že 27. 7. 2017 odešel z našeho středu předseda sekce psychologie zdraví, pan profesor Vladimír Kebza. Rozloučení se konalo 9. srpna v Praze.


Aktuality

Letošní, jubilejní 25. celostátní konference Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí se konala u příležitosti 30. výročí založení Sekce psychologie zdraví ČMPS ve Vernířovicích u Šumperka, ve dnech 18. - 20. května 2018.

Sborník, vydaný k této příležitosti, je dostupný na tomto odkazu.

Již nyní sdělujeme, že příští konference se bude konat v termínu 17. - 19. května 2019, v Juniorhotelu Roxana, v Rokytnici nad Jizerou v Krkonoších.


Sborník abstrakt z celostátní konference Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí, která se konala ve dnech 19. – 21. 5. 2017 ve Vernířovicích, je dostupný zde na tomto odkazu.


Výbor Sekce psychologie zdraví při ČMPS rozhodl o zpřístupnění sborníku z konference, která se konala v roce 2013.

Českomoravská psychologická společnost. Sekce psychologie zdraví a Mareš, Jiří, ed. 25. výročí psychologie zdraví v České republice (1988-2013): sborník příspěvků. Brno: MSD, 2013. ISBN 978-80-7392-227-6.
Soubor ke stažení (14 Mb)


Zaměření činnosti
Členství v sekci
Aktuální složení výboru sekce
Informace o stávající členské základně
Vybrané významné publikace v oboru
Připravované akce sekce
Doporučené možnosti pre- a postgraduálního vzdělávání

Zaměření činnosti

Činnost sekce se týká výzkumných i aplikačních problémů psychologie zdraví a je zaměřena především na následující tematické okruhy:

 • vymezení psychologické a mezioborově pojaté podstaty zdraví a nemoci a vztahu mezi nimi včetně způsobů zjišťování a posilování úrovně zdraví a kvality života,
 • psychologické otázky prevence, ochrany a podpory zdraví včetně hodnocení efektivity a dopadů na zdraví, zranitelnosti (vulnerability) a odolnosti (resilience) u dětské, adolescentní, dospělé a starší populace,
 • výzkum a praktická aplikace poznatků o zátěži a stresu včetně možných důsledků pro zdraví a nejvhodnějších strategií zvládání stresu (coping),
 • psychologicky založená vývojová (ontogenetická i fylogenetická), sociální, komunitní i národní úrovni a relevantní možnosti diagnostiky, intervence, rehabilitace a prevence,
 • socioekonomické faktory, ovlivňující zdraví: afiliace, sociální izolace, komunikace, sociální opora, socioekonomický status, sociální gradient; nerovnosti ve zdraví, nezaměstnanost a zdraví,
 • zdravotní péče a zdravotní politika jako významné faktory kvality zdraví,
 • psychologická determinace a bio-psycho-sociální souvislosti etiopatogeneze nejvýznamněších skupin onemocnění a poruch,
 • programy a projekty ochrany a podpory zdraví, rozvíjené na národní i mezinárodní úrovni,
 • pregraduální a postgraduální výuka v oblasti psychologie zdraví a spolupráce se zahraničními odbornými společnostmi, především s European Health Psychology Society (EHPS).

Členství v sekci

Řádné členství je podmíněno členstvím v Českomoravské psychologické společnosti (Jak se stát členem). Mimořádné členství je možné v případě studentů pregraduálního studia psychologie a odborníků z příbuzných oborů.

Aktuální složení výboru sekce

V prosinci 2012 se uskutečnily volby nového výboru sekce, a to elektronickou formou za pomoci sekretariátu a rady ČMPS, na období 2013 - 2020. Členy výboru byli zvoleni:

 • PhDr. Radim Badošek, Ph.D. z Katedry pedagogické a školní psychologie Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, radim.badosek et osu.cz
 • PhDr. Renata Hacklová ze Státního zdravotního ústavu v Praze,
  renata.hacklova et volny.cz
 • Prof. PhDr. Vladimír Kebza (předseda sekce 2013-2017)
 • PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D. z Katedry pedagogické a školní psychologie Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, tereza.kimplova et osu.cz
 • Doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc. z Katedry pedagogické a školní psychologie Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, bkoukola et seznam.cz
 • Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. z Ústavu sociálního lékařství Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, mares et lfhk.cuni.cz
Po dohodě stávajících členů výboru sekce PZ na podzim 2017 došlo na přechodné období do řádných voleb v roce 2020 k následující změně představitelů výboru:

Pověřený vedoucí: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Zástupce vedoucího: doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc.,
Jednatelka: PhDr. Renata Hacklová, PhD.

Informace o stávající členské základně

Relativně stálých příznivců činnosti sekce s touto odbornou orientací je celkově kolem 200, z toho cca 120 z ČR a 80 ze SR, pravidelných účastníků akcí Sekce bývá kolem 80, z nichž většina je psychologů, dále jsou to pedagogové, lékaři a odborníci z některých dalších profesí.

Vybrané významné publikace v oboru

seznam ke stáhnutí

Připravované akce sekce

Každoročně pořádaná konference Sekce psychologie zdraví se koná zpravidla třetí víkend v květnu.

Hlavní témata programu:
 • Aktuální problémy a vývojové trendy Psychologie zdraví (PZ )
 • Spolupráce s European Health Psychology Society (EHPS)
 • Prevence, ochrana a podpora zdraví z pohledu PZ
 • Psychická a tělesná odolnost (zdatnost)
 • Psychologické a sociální souvislosti zdraví a nemoci v současném světě
 • Škola a zdraví, výchova ke zdraví
 • Současnost a perspektivy PZ

Informace o otázkách, tématech, úkolech a problémech (aktuální zprávy o činnosti jednotlivých účastníků konference a pracovních skupin). Např. výměna zkušeností z výuky psychologie zdraví v různých formách studia (pracovní skupina), informace účastníků o navštívených konferencích.

Zprávy z konference jsou uveřejňovány v Československé psychologii a E-psychologii ( 2009, 2010).

Doporučené možnosti pre- a postgraduálního vzdělávání

 • Pregraduální:
  Kromě jednotlivých přednášek k psychologii zdraví v rámci studia oboru psychologie na filozofických fakultách je možno se specializovat na psychologii zdraví též v rámci tříletého bakalářského studia, oboru "Studium humanitní vzdělanosti" na FHS UK v Praze.
 • Postgraduální:
  Přednášky a semináře v rámci Klinicko-psychologických dnů, každoročně pořádaných konferencí sekce ve Vernířovicích a dalších akcí, pořádaných v rámci ČMPS a ČLS J. E. Purkyně.