Novinky
 • 08. 12.
  Evropský semestr psychologie 2017 zaštítil řadu akcí, poslední se koná právě dnes...
 • 31. 10.
  Vyšlo nové číslo E-psychologie. Letáček najdete zde.
 • 12. 10.
  Sdělujeme smutnou zprávu. Dne 10.10.2017 nás opustil prof. Jaromír Janoušek, čestný člen ČMPS, pedagog katedry psychologie FF UK, autor řady publikací z oblasti sociální psychologie, zejména však laskavý člověk s odborným přehledem, jež je již vzácný.
  Rozloučení se konalo 31. 10. 2017 na Olšanech.
 • 18. 09.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 14. 09.
  Aktuální číslo Bulletinu IUPsyS je dostupné ZDE. Pozdravení prezidenta ICP 2020 jde tak do celého světa.
 • 02. 09.
  O certifikát EuroPsy v režimu grandparentingu je stále možné žádat. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 29. 08.
  Sborník z Psychologických dnů 2016: Možnosti a hranice psychologie je dostupný zde.
 • 15. 08.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 01. 06.
  Dotazník k tématu náhradní rodinné péče - sekce pro NRP plánuje podrobné šetření. Info a link na formulář najdete na stránce sekce.
Sekce psychologie zdraví při ČMPS

S velkou lítostí oznamujeme, že 27. 7. 2017 odešel z našeho středu předseda sekce psychologie zdraví, pan profesor Vladimír Kebza. Rozloučení se konalo 9. srpna v Praze.


Aktuality

Sborník abstrakt z celostátní konference Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí, která se konala ve dnech 19. – 21. 5. 2017 ve Vernířovicích, je dostupný zde na tomto odkazu.


 • Vytvořili jsme novou rubriku, kde budete nacházet nabídky studia a pracovních příležitostí ze zahraničí z oblasti psychologie zdraví.
  Odkaz na rubriku: Nabídka studijních a pracovních příležitostí.
 • Výbor Sekce psychologie zdraví při ČMPS rozhodl o zpřístupnění sborníku z konference, která se konala v roce 2013.

  Českomoravská psychologická společnost. Sekce psychologie zdraví a Mareš, Jiří, ed. 25. výročí psychologie zdraví v České republice (1988-2013): sborník příspěvků. Brno: MSD, 2013. ISBN 978-80-7392-227-6.
  Soubor ke stažení (14 Mb)

 • Podněty k tematickému zaměření každoroční konference sekce ve Vernířovicích je možno zasílat písemně nebo elektronickou poštou prof. Kebzovi.

 • Zaměření činnosti
  Členství v sekci
  Aktuální složení výboru sekce
  Informace o stávající členské základně
  Vybrané významné publikace v oboru
  Připravované akce sekce
  Doporučené možnosti pre- a postgraduálního vzdělávání
  Nabídka studijních a pracovních příležitostí

  Zaměření činnosti

  Činnost sekce se týká výzkumných i aplikačních problémů psychologie zdraví a je zaměřena především na následující tematické okruhy:

  • vymezení psychologické a mezioborově pojaté podstaty zdraví a nemoci a vztahu mezi nimi včetně způsobů zjišťování a posilování úrovně zdraví a kvality života,
  • psychologické otázky prevence, ochrany a podpory zdraví včetně hodnocení efektivity a dopadů na zdraví, zranitelnosti (vulnerability) a odolnosti (resilience) u dětské, adolescentní, dospělé a starší populace,
  • výzkum a praktická aplikace poznatků o zátěži a stresu včetně možných důsledků pro zdraví a nejvhodnějších strategií zvládání stresu (coping),
  • psychologicky založená vývojová (ontogenetická i fylogenetická), sociální, komunitní i národní úrovni a relevantní možnosti diagnostiky, intervence, rehabilitace a prevence,
  • socioekonomické faktory, ovlivňující zdraví: afiliace, sociální izolace, komunikace, sociální opora, socioekonomický status, sociální gradient; nerovnosti ve zdraví, nezaměstnanost a zdraví,
  • zdravotní péče a zdravotní politika jako významné faktory kvality zdraví,
  • psychologická determinace a bio-psycho-sociální souvislosti etiopatogeneze nejvýznamněších skupin onemocnění a poruch,
  • programy a projekty ochrany a podpory zdraví, rozvíjené na národní i mezinárodní úrovni,
  • pregraduální a postgraduální výuka v oblasti psychologie zdraví a spolupráce se zahraničními odbornými společnostmi, především s European Health Psychology Society (EHPS).

  Členství v sekci

  Řádné členství je podmíněno členstvím v Českomoravské psychologické společnosti (Jak se stát členem). Mimořádné členství je možné v případě studentů pregraduálního studia psychologie a odborníků z příbuzných oborů.

  Aktuální složení výboru sekce

  V prosinci 2012 se uskutečnily volby nového výboru sekce, a to elektronickou formou za pomoci sekretariátu a rady ČMPS, na období 2013 - 2020. Členy výboru byli zvoleni:

  • PhDr. Radim Badošek, Ph.D. z Katedry pedagogické a školní psychologie Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, radim.badosek et osu.cz
  • PhDr. Renata Hacklová ze Státního zdravotního ústavu v Praze,
   renata.hacklova et volny.cz
  • Prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc. ze Katedry psychologie FF UK v Praze a Katedry psychologie Provozně ekonomické fakulty ČZU, kebza@pef.czu.cz
  • PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D. z Katedry pedagogické a školní psychologie Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, tereza.kimplova et osu.cz
  • Doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc. z Katedry pedagogické a školní psychologie Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, bkoukola et seznam.cz
  • Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. z Ústavu sociálního lékařství Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, mares et lfhk.cuni.cz
  Nově zvolený výbor sekce se sešel dne 30. 1. 2013 na své ustavující schůzi a zvolil v tajné volbě následující představitele výboru:

  Předseda: prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.,
  Místopředseda: doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc.,
  Jednatelka: PhDr. Iva Štětovská, Ph.D. (do roku 2016); PhDr. Renata Hacklová, PhD. (od roku 2016)

  Informace o stávající členské základně

  Relativně stálých příznivců činnosti sekce s touto odbornou orientací je celkově kolem 200, z toho cca 120 z ČR a 80 ze SR, pravidelných účastníků akcí Sekce bývá kolem 80, z nichž většina je psychologů, dále jsou to pedagogové, lékaři a odborníci z některých dalších profesí.

  Vybrané významné publikace v oboru

  seznam ke stáhnutí

  Připravované akce sekce

  Každoročně pořádaná konference Sekce psychologie zdraví ve Vernířovicích u Šumperka se koná zpravidla třetí víkend v květnu.

  Hlavní témata programu:
  • Aktuální problémy a vývojové trendy Psychologie zdraví (PZ )
  • Spolupráce s European Health Psychology Society (EHPS)
  • Prevence, ochrana a podpora zdraví z pohledu PZ
  • Psychická a tělesná odolnost (zdatnost)
  • Psychologické a sociální souvislosti zdraví a nemoci v současném světě
  • Škola a zdraví, výchova ke zdraví
  • Současnost a perspektivy PZ

  Informace o otázkách, tématech, úkolech a problémech (aktuální zprávy o činnosti jednotlivých účastníků konference a pracovních skupin). Např. výměna zkušeností z výuky psychologie zdraví v různých formách studia (pracovní skupina), informace účastníků o navštívených konferencích.

  Místo konání konference: hotel Reoneo, Vernířovice u Šumperka

  Zprávy z konference jsou uveřejňovány v Československé psychologii a E-psychologii ( 2009, 2010).

  Doporučené možnosti pre- a postgraduálního vzdělávání

  • Pregraduální:
   Kromě jednotlivých přednášek k psychologii zdraví v rámci studia oboru psychologie na filozofických fakultách je možno se specializovat na psychologii zdraví též v rámci tříletého bakalářského studia, oboru "Studium humanitní vzdělanosti" na FHS UK v Praze.
  • Postgraduální:
   Přednášky a semináře v rámci Klinicko-psychologických dnů, každoročně pořádaných konferencí sekce ve Vernířovicích a dalších akcí, pořádaných v rámci ČMPS a ČLS J. E. Purkyně.

  Nabídka studijních a pracovních příležitostí

  Lecturer posts - Department of Psychology, University of Sheffield
  On behalf of Professor Paul Norman: the Department of Psychology at the University of Sheffield has recently advertised two Lecturer posts in Psychology and would welcome applications from those with research interests in health psychology.

  Please see attached links to funded PhD opportunities in Ireland: www.wit.ie/future_students/research_postgraduate/funded_opportunities
  www.findaphd.com

  We are advertising a research fellow post for the 2nd half (the best half) of a CRUK funded project. This is a major systematic review of smoking cessation interventions. It includes the development and application of novel meta-analyses methods to identify...
  Note that you have to be logged in to the EHPS website to view the full items.