Novinky
 • 08. 12.
  Evropský semestr psychologie 2017 zaštítil řadu akcí, poslední se koná právě dnes...
 • 31. 10.
  Vyšlo nové číslo E-psychologie. Letáček najdete zde.
 • 12. 10.
  Sdělujeme smutnou zprávu. Dne 10.10.2017 nás opustil prof. Jaromír Janoušek, čestný člen ČMPS, pedagog katedry psychologie FF UK, autor řady publikací z oblasti sociální psychologie, zejména však laskavý člověk s odborným přehledem, jež je již vzácný.
  Rozloučení se konalo 31. 10. 2017 na Olšanech.
 • 18. 09.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 14. 09.
  Aktuální číslo Bulletinu IUPsyS je dostupné ZDE. Pozdravení prezidenta ICP 2020 jde tak do celého světa.
 • 02. 09.
  O certifikát EuroPsy v režimu grandparentingu je stále možné žádat. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 29. 08.
  Sborník z Psychologických dnů 2016: Možnosti a hranice psychologie je dostupný zde.
 • 15. 08.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 01. 06.
  Dotazník k tématu náhradní rodinné péče - sekce pro NRP plánuje podrobné šetření. Info a link na formulář najdete na stránce sekce.
Sněm ČMPS

Sdělení rady ČMPS

V dnech 27. října až 17. listopadu 2017 se konal sněm ČMPS elektronickou formou. Po sečtení hlasů 18. listopadu se ukázalo, že nebyl usnášeníschopný.
Rada ČMPS tedy dle Stanov svolává Shromáždění delegátů, které je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných delegátů. K platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných delegátů v době usnášení.
Shromáždění delegátů, resp. zástupců sekcí ČMPS, se koná 1. 12. 2017, 12.30 - 15.30 hod., AKC, Husova 4a, Praha 1.


Sněm - shromáždění delegátů ČMPS
1. 12. 2017
Přítomni dle prezenční listiny.

Program:
1. Zpráva o činnosti ČMPS za rok 2016
2. Zpráva kontrolora o hospodaření ČMPS v roce 2016
2.1 Příloha ke zprávě kontrolora - Přehled o platbách ČP
3. Roční uzávěrka za rok 2016
3.1 Příloha k Roční uzávěrce 2016
4. Etický kodex psychologické profese
4.1 Průvodní list k Etickému kodexu
5. Cíle a zaměření činnosti ČMPS
6. Náměty účastníků sněmu - viz formulář

Dokumenty, které rada ČMPS sněmu předkládá, jsou dostupné formou odkazů od 25. října 2017.

PhDr. Daniel Heller, předseda

(18. 10. 2017, 25. 10. 2017, 22. 11. 2017)

Sněm ČMPS, 8. 9. 2016, Olomouc

Zápis ze Sněmu Českomoravské psychologické společnosti

Program:
1. Zpráva o činnosti za uplynulé období
2. Zpráva o hospodaření
3. Členské příspěvky
4. Změna názvu ČMPS v souladu s Novým občanským zákoníkem (NOZ)
5. Stanovy ČMPS – aktualizace a uvedení do souladu s NOZ
6. Odborné sekce při ČMPS
7. Etický kodex
8. Různé