Novinky
 • 16. 06.
  Volby do rady ČMPS jsou spuštěny. Prosíme, pokračujte na stránku pro volby.
 • 07. 06.
  Stanovisko rady ČMPS k TV dokumentu je dostupné zde.
 • 03. 06.
  Těšíme se na Vaše příspěvky pro Psychologické dny 2018 :-)
 • 20. 05.
  Aktuální číslo Bulletinu IUPsyS je dostupné ZDE. Pozvání na ICP 2020 do Prahy jde tak do celého světa.
 • 30. 04.
  Vyšlo nové číslo E-psychologie. Letáček najdete zde.
 • 28. 02.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 31. 01.
  O certifikát EuroPsy v režimu grandparentingu je stále možné požádat. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 29. 01.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 04. 01.
  Etický kodex psychologické profese byl schválen na sněmu ČMPS 1. 12. 2017. Jeho znění naleznete zde.
Volby

Vážené členky, vážení členové ČMPS,

oslovujeme Vás s výzvou o spolupodílení se na důležitém aktu v ČMPS:
volby do rady ČMPS pro nové období 2018-2022.

V roce 2018 končí mandát členům a členkám rady ČMPS zvolených na sněmu v září 2014. Podle platných stanov je funkční období 4leté. Radu ČMPS volí sněm, který je za účelem co nejširší dostupnosti realizován zejména elektronicky s jedním bodem programu - hlasování o nové radě ČMPS.

Rada ČMPS má být dle stanov 9členná. Jednací řád a popis funkcí naleznete v sekci O nás / Dokumenty. Další informace o radě a zápisy z jednání od ledna 2018 najdete v sekci Rada ČMPS.

Volby probíhají od 16. června do 16. srpna 2018, 24.00 hod.

Informace k volbám:
Rada ČMPS na svém jednání 7. 6. 2018 schválila volební komisi ve složení:
Mgr. Hana Chýlová, Ph.D. doc. Mgr. Pavlína Janošová, Ph.D. PhDr. Veronika Polišenská, Ph.D.

Volba probíhá pomocí webové stránky, kde uvidíte seznam kandidátů a budete moci označit svou volbu.

Podle Stanov hlasují řádní členové/členky ČMPS. Těm byl do Čtvrtletního zpravodaji (červen) vložen lístek s volebním kódem, s nímž je třeba se přihlásit na webové stránce pro volbu. Hlasovat je možné jen jednou.

Adresa stránky pro volby: cmps.ecn.cz/volby/

Prosíme Vás o spolupráci. Aby byly volby platné, musí hlasovat nadpoloviční většina řádných členů/členek.

DĚKUJEME!


Seznamte se prosím s kandidáty, kteří se svou nominací souhlasí. Profesní CV a záměry pro práci v radě byly zařazeny tak, jak je jednotliví kandidáti zaslali. Děkujeme všem, kteří oslovili své kolegy a kolegyně, nebo sami souhlasili se svou nominací.
(16. 6. 2018)

Mgr. Gabriela Dymešová

PhDr. Hana Georgi, Ph.D.
V Radě ČMPS bych se chtěla zaměřit na profesionalizaci jejího fungování odstraněním zastaralých postupů a zajištěním transparentnosti nejen pro členy Rady, ale i členskou základnu. V tomto vycházím ze svých zkušeností v předchozím období, kdy jsem byla členkou Rady. Dále je mým záměrem aktivizace členské základny. Považuji za nezbytné zapojit do činnosti ČMPS více členů, povzbudit jednotlivé sekce k různorodým akcím, a to včetně komunikace jejich práce široké veřejnosti.
(Profesní CV)

PhDr. Daniel Heller

PhDr. Eva Jarolímová, Ph.D.
V radě Českomoravské psychologické společnosti bych podpořila především smysluplnou, funkční, efektivní, odbornou a lidskou spolupráci na úrovni tohoto sdružení včetně přesahu do spektra spolupráce s akademickými i vědeckými pracovníky, se studenty, s odbornou i laickou veřejností.
(Profesní CV)

PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D.
Zaměření v rámci ČMPS:
- Podpora mezinárodních vazeb a projektů
- Podpora spolupráce s domácími profesními a studentskými sdruženími
- Podpora vytvoření samosprávné stavovské organizace zakotvené v zákoně.
(Profesní CV)

PhDr. Josef Lukas, Ph.D.
V rámci práce v radě ČMPS bych se především chtěl pokusit o aktivizaci práce jednotlivých sekcí, včetně podpory pořádání konferencí a pracovních setkání sekcí, případně i ve spolupráci s dalšími psychologickými asociacemi (napadá mne např. sekce pedagogické psychologie a Asociace školní a pedagogické psychologie). Také bych považoval za užitečnou větší propagaci práce sekcí, protože zveřejnění ve Zpravodaji a na stránkách ČMPS občas nestačí.
Zároveň jsem přemýšlel o možnosti aktivního oslovování kolegů psychologů, kteří v současnosti nejsou členy (nebo aktivními členy) ČMPS, aby se podíleli na práci těch sekcí, pro jejichž činnost by mohli být přínosem.
(Profesní CV)

PhDr. Dana Marková
(Stručné profesní CV)

Mgr. Ing. Pavel Michálek, Ph.D.
CO NABÍZÍM V PRÁCI RADY ČMPS
Nekladu si žádné velké cíle, ale rád bych navázal na své zkušenosti z profesního života:
1) byl jsem členem Etické komise, chtěl bych proto být aktivním spojníkem mezi Etickou komisí a Radou ČMPS.
2) vystudoval jsem kromě jednooborové psychologie ekonomiku a na fakultě jsem tajemníkem katedry psychologie, proto bych rád nabídl své služby v této oblasti a zodpovídal za hospodářské a ekonomické aktivity ČMPS.
DĚKUJI VÁM ZA PŘÍPADNOU PODPORU. VŠEM PŘEJI HEZKÉ LÉTO. PM.
(Profesní CV)

PhDr. Katarína Millová, Ph.D.
V radě ČMPS bych se chtěla zaměřit především na oblast konferencí: podporu Psychologických dnů a ICP 2020 (International Congress of Psychology), i vzhledem k tomu, že mám organizační zkušenosti z podobných konferencí (Sociální procesy a osobnost) a jsem členkou Vědeckého výboru ICP 2020.
(Profesní CV)

Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.
V radě ČMPS bych se v případě zvolení rád věnoval problematice klinického výzkumu v psychologii v ČR a rozvíjení spolupráce s ostatními vědeckými i profesními společnostmi a studentskými organizacemi. Dalším významným tématem je posílení prestiže časopisu E-psychologie vydávaného ČMPS, kde bych ve spolupráci s redakční radou rád pracoval na zařazení časopisu do vědeckých databází typu Scopus apod. S tím souvisí i zvýšení prestiže pravidelných Psychologických dnů prostřednictvím posílení mezinárodní spolupráce. Dále bych rád otevřel debatu o vědeckých platformách vhodných pro publikaci, kde mohu nabídnout svou zkušenost z publikační praxe i editorské činnosti v zahraničních impaktových časopisech.
(Profesní CV)

Doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.
V rámci práce v radě ČMPS chci pokračovat v organizační a odborné činnosti související s přípravou a realizací tuzemských a zahraničních konferencí (Psychologické dny, ICP 2020), rozvíjet mezinárodní spolupráci a zaměřit se na větší zapojení mladé generace psychologů do aktivit ČMPS.
(Profesní CV)

Doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D.
Rád bych se zaměřil na problematiku obsahu odborné přípravy psychologů a roli vědeckých a akademických pracovišť při vytváření očekávaných standardů profesního vzdělávání. Dále pak obecně na zavádění principů praxe založené na dokladech (evidence-based practice) do psychologie, a to zejména v souvislosti s problematikou dětského vývoje a diagnostických metod používaných ve vývojové psychologii.
(Profesní CV)

PhDr. Blanka Šestáková
(profesní CV)

PhDr. Jaroslav Šturma

Doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
Chci se zaměřit na propojování akademického světa - tj. vzdělávání psychologů a výzkum - se světem ostatních psychologů (zejména tedy praktiků).
(Profesní CV)

Mgr. Lea Takács, Ph.D.
V radě ČMPS bych se zaměřila na:
- rozvíjení mezinárodní spolupráce v oblasti profesního vzdělávání i výzkumu
- etické otázky výzkumu i publikování vědeckých výsledků
- propojení výzkumu a praxe.
(profesní CV)

Poskytnutá CV budou po ukončení voleb z webu smazána.

www