Novinky
 • 28. 08.
  Vyšlo druhé číslo 13. ročníku E-psychologie. Letáček najdete zde.
 • 31. 07.
  Pozvánka na Psychologické dny v Bratislavě.
 • 03. 07.
  Dotazník o stresu, 1970-1999 - prosíme o spolupráci.
 • 25. 06.
  V těchto dnech vychází letní Zpravodaj ČMPS. Přejeme krásné léto a dostatek odpočinku :-)
 • 06. 06.
  ČMPS spolu s dalšími zašťiťuje letní školy zaměřené na metodologii.
 • 05. 06.
  Etická komise ČMPS oznamuje pozastavení příjmu stížností a podnětů.
 • 09. 04.
  Sekce pro výuku psychologie při ČMPS je od roku 2019 členem EFPTA.
 • 30. 03.
  Vydali jsme sborník příspěvků z Psychologických dnů 2018. Děkujeme autorům, recenzentům a editorům :-)
 • 06. 03.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 23. 11.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 09. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 07. 06.
  Stanovisko rady ČMPS k TV dokumentu je dostupné zde.
 • 31. 01.
  O certifikát EuroPsy v režimu grandparentingu je stále možné požádat. Informace naleznete na tomto odkazu.
Výroční zpráva za rok 2011

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Předseda: PhDr. Jaroslav Šturma
Místopředseda: PhDr. Daniel Heller
Vědecká tajemnice: Doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.
Hospodářka: Ing. Mg. Ivana Holubcová
Členové rady: PhDr. Zbyněk Galvas, Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D., PhDr. Věra Podhorná, PhDr. Alena Slezáčková, Ph. D., PhDr. Blanka Šestáková.
Revizoři: PhDr. Zdena Chovancová, PhDr. Josef Lízner.
Radu zastupuje v Unii psychologických asociací ČR PhDr. Blanka Šestáková, PhDr. Jana Procházková a PhDr. Jana Burianová.
V Radě vědeckých společností je zástupcem PhDr. Jana Procházková.
Sekretariát: PhDr. Jindřiška Kotrlová
Členský příspěvek: 300 Kč
Členský příspěvek redukovaný: 100/150 Kč
Členský příspěvek kolektivní: 100 Kč

PŘEHLED ČINNOSTI

ČM Psychologická společnost v roce 2011 měla 830 individuálních členů a tři členy kolektivní - Asociace klinických psychologů ČMS, Asociace poradenských psychologů ČR a nově v letošním roce byla přijata Asociace psychologů sportu. Rada ČMPS se v průběhu roku sešla 5x.

Při ČMPS vznikla nová pracovní skupina pro psychologii sportu. Byla zvolena nová Etická komise ČMPS sestávající ze 7 uznávaných odborníků. Dne 24. 11. 2011 se konalo výroční setkání předsedů a vedoucích sekcí a pracovních skupin s členy rady ČMPS.
V souladu s legislativou platnou od 1.1.2011 přešla ČMPS od vedení daňové evidence na vedení účetnictví (tzv. PÚ). Administrativní činnost ČMPS byla realizována formou nákupu služeb a příležitostnou studentskou výpomocí.
Rada ČMPS se zabývala v průběhu roku těmito tématy:

 • podněty z oblasti etiky psychologické činnosti,
 • diagnostikování ADHD, autismu a poruch učení v pedagogicko-psychologických poradnách - komunikace s pedopsychiatry,
 • příprava nových webových stránek,
 • metoda Barvy života (stanovisko expertní skupiny, právní konzultace),
 • podmínky finanční podpory aktivní účasti členů ČMPS na konferencích,
 • bylo zodpovězeno 30 dotazů z členstva a veřejnosti.

Publikační činnost

 1. Čtvrtletní zpravodaj ČMPS, 4 čísla
 2. E-psychologie, ISSN 1802-8853, roč. 5, č. 1-4. Časopis je zařazen do databáze EBSCO, DOAJ a Ulrich.
 3. Heller, D., Michálek, P. (Eds.): Psychologické dny 2010: Cesty psychologie a psychologie cest. ISBN 978-80-213-2193-9.

Konference a semináře

 • 29. Psychologické dny: Cesty k múdrosti (Bratislava, 5. - 6. 9. 2011)

 • Sekce psychologie zdraví při ČMPS (ved. doc. PhDr. Vladimír Kebza)
  Výroční konference 2011, Vernířovice, 22. - 24. května 2011.

 • Sekce klinické psychologie při ČMPS, (ved. Mgr. Ing. Ivana Holubcová)
  158. - 162. klinicko-psychologický den, Praha
  10. 1. Únavové stavy (koord. Mgr. Ing. Ivana Holubcová)
  14. 3. Komunikace není legrace (koord. PhDr. Petr Goldmann)
  9. 5. Studium optimálního vývoje v psychologii zdraví (koord. doc. PhDr. Vladimír Kebza)
  10. 10. Psychologické poradenství, diagnostika a terapie dětí raného věku (koord. PhDr. Daniela Sobotková, CSc. a Mgr. Hana Jahnová)
  12. 12. Simulace a nedostatečné úsilí v psychologickém vyšetření (koord. PhDr. Petr Goldmann)
  KPD jsou pořádány ve spolupráci se Společností sociální pediatrie ČLS JEP a s Psychiatrickou společností ČLS JEP.

 • Pracovní meeting Task Force on Cultural and Ethnic Diversity EFPA (garant doc. PhDr. Luděk Kolman). Praha, 1. - 2. 4. 2011. Pracovní jednání zástupců členských zemí EFPA.

 • Seminář Sekce psychologie práce a organizace při ČMPS, (ved. Mgr. Hana Chýlová)
  na téma Hodnotové orientace a postoje k práci - reflexe současných trendů se konal dne 8. 12. 2011 v Praze. V programu vystoupili:
  • Ing. Lucie Gralton, PhD.: „Postoje k práci – ověření nové metody SIPP.“
  • Mgr. Kateřina Zábrodská, PhD.: Psychický teror a násilí na pracovišti: jak se projevují a jak se jim můžeme bránit?
  • Mgr. Marek Šulc: „Projekt integrace znevýhodněných osob na trhu práce – poznatky z praxe.“
  • Mgr. Ludmila Natovová: „Hodnotové orientace a postoje k práci u dlouhodobě nezaměstnaných – případová studie.“

 • Pracovní skupina pro neuropsychologii při ČMPS, (ved. doc. PhDr. Petr Kulišťák)
  26. 5. 2011 - 79. pracovní seminář neuropsychologů: doc. PhDr. Petr Kulišťák, CSc. Kognitivní a psychosociální rehabilitace manažera na pozici předák, pana Phinease Gage.
  11. 10. 2011 - 80. pracovní seminář neuropsychologů: As. Mgr. Ondřej Bezdíček: 39. konference Mezinárodni neuropsychologické společnosti v Bostonu: Bostonský procesuální přístup a přínos Edith Kaplanové neuropsychologii.

 • Semináře Pracovní skupiny pro gerontopsychologii při ČMPS, (ved. PhDr. Eva Jarolímová).
  • 25. 3. 2011
   Doc. PhDr. Jan Srnec, CSc.: Dimenze času v gerontopsychologii
   Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc.: Naučený optimismus ve stáří
   PhDr. Josef Vaško: Novinky ze setkání TF on Geropsychology EFPA v lednu 2011. Problematika duševního zdraví ve vztahu ke stárnutí a stáří. Rok dobrovolníků jako výzva k aktivnímu stárnutí.
  • 2. 12. 2011
   Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.: Demence 2011
   MUDr. Robert Rusina, Ph.D.: Nová diagnostická kritéria Alzheimerovy nemoci

 • Seminář Pracovní skupiny pro soudně znaleckou činnost v opatrovnických věcech, (ved. PhDr. Jana Procházková). Praha, 12. 12. 2011.

 • Semináře Pracovní skupiny pro pozitivní psychologii při ČMPS, (ved. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.), Brno.
  • 24.3. 2011 - Pozitivní psychologie v kontextu aktuálních otázek výchovy a vzdělávání se
   Prof. PhDr. J. Mareš, CSc.: Pozitivní psychologie a škola - současné trendy v zahraničí
   PhDr. J. Havigerová, Ph.D.: Psychologie nadání a pozitivní psychologie: křižovatky a mosty.
   PhDr. I. Žaloudíková, Ph.D.: Pozitivní psychologie v přípravě budoucích učitelů
   Mgr. K. Malá: Využití přístupu pozitivní psychologie při práci s rizikovou mládeží
   PhDr. A. Slezáčková, Ph.D.: Pozitivní vzory mládeže: občanské ctnosti v praktickém životě
  • 20.10. 2011 - 4. seminář Centra pozitivní psychologie v ČR, který byl zároveň aktivitou Pracovní skupiny pro pozitivní psychologii při ČMPS. Součástí programu bylo sdílení zkušeností, postřehů a fotografií z 2. Světového kongresu pozitivní psychologie (červenec 2011, Philadelphie, USA). Odborná část programu byla věnována klinicky významnému tématu posttraumatického rozvoje. Svůj aktivní příspěvek přednesli:
   Prof. PhDr. J. Mareš, CSc. (LF UK Hradec Králové): "Pozitivní klinická psychologie - přehled názorů"
   PhDr. A. Slezáčková, Ph.D. (FF MU, AV ČR): „Posttraumatický rozvoj osobnosti: cenné plody bolestných zkušeností. Výsledky výzkumu, implikace pro praxi."
   Prof. PhDr. V. Smékal, CSc. (FSS MU): „Zvládání postraumatické krize v perspektivě logoterapie“
   Mgr. P. Viktora (klinický psycholog, Rehabilitační ústav Kladruby): „Terapie osob po traumatu - zkušenosti a postřehy."

 • Pracovní skupina Eduarda Urbana pro náboženskou psychologii, (ved. PhDr. Zbyněk Galvas) uspořádala přednášku:
  Mgr. Marek Macák: Konverze z pohledu současné psychoanalýzy. Praha, 15. 3. 2011.

 • Pracovní skupina pro testy a testování při ČMPS, (ved. prof. PhDr. Tomáš Urbánek) se podílela na programu konference s mezinárodní účastí Psychologická diagnostika dětí a dospívajících, Brno, 29. 6. - 1. 7. 2011.

 • Plzeňský psychologický den - VI., Plzeň, 9. 12. 2011
  Západočeská pobočka při ČMPS ve spolupráci s katedrou psychologie Fakulty pedagogické ZČU v Plzni a FN v Plzni (koord. PhDr. Blanka Šestáková).

 • ČMPS byla jedním z partnerů 19. světové konference o nadání (The 19th Biennial World Conference of the WCGTC), Praha, 8. - 12. 8. 2011.

PROJEKTY

 1. Elektronický časopis E-psychologie, ročník 5 (2011) (řešitelka doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.);
 2. Podpora vědecké činnosti ČMPS v roce 2011 (řešitel PhDr. Jaroslav Šturma)
 3. Informační a poradenský servis ČMPS v roce 2011 (řešitelka Mgr. Zuzana Masopustová)
 4. Finanční zajištění reprezentace českých psychologů prostřednictvím UPA ČR a ČMPS v EFPA (řešitel PhDr. Miloslav Šolc) (2009-2012);

MEZINÁRODNÍ AKTIVITY
Kolektivní členství v mezinárodních společnostech: řádný člen IUPSyS.

V Praze, 23. 1. 2012
Zpracovala: J. Kotrlová