Novinky
 • 31. 07.
  Pozvánka na Psychologické dny v Bratislavě.
 • 03. 07.
  Dotazník o stresu, 1970-1999 - prosíme o spolupráci.
 • 25. 06.
  V těchto dnech vychází letní Zpravodaj ČMPS. Přejeme krásné léto a dostatek odpočinku :-)
 • 06. 06.
  ČMPS spolu s dalšími zašťiťuje letní školy zaměřené na metodologii.
 • 05. 06.
  Etická komise ČMPS oznamuje pozastavení příjmu stížností a podnětů.
 • 13. 05.
  Vyšlo první číslo 13. ročníku E-psychologie. Letáček najdete zde.
 • 09. 04.
  Sekce pro výuku psychologie při ČMPS je od roku 2019 členem EFPTA.
 • 30. 03.
  Vydali jsme sborník příspěvků z Psychologických dnů 2018. Děkujeme autorům, recenzentům a editorům :-)
 • 06. 03.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 23. 11.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 09. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 07. 06.
  Stanovisko rady ČMPS k TV dokumentu je dostupné zde.
 • 31. 01.
  O certifikát EuroPsy v režimu grandparentingu je stále možné požádat. Informace naleznete na tomto odkazu.
Výroční zpráva za rok 2013

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Předseda: PhDr. Jaroslav Šturma
Místopředseda: PhDr. Daniel Heller
Vědecká tajemnice: Doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.
Hospodářka: Ing. Mgr. Ivana Holubcová
Členové rady: PhDr. Zbyněk Galvas, Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D., PhDr. Věra Podhorná, PhDr. Alena Slezáčková, Ph. D., PhDr. Blanka Šestáková.
Revizoři: PhDr. Zdena Chovancová, PhDr. Josef Lízner.
Radu zastupuje v Unii psychologických asociací ČR PhDr. Daniel Heller, PhDr. Jana Procházková a PhDr. Jana Burianová.
V Radě vědeckých společností je zástupcem PhDr. Jana Procházková.
Sekretariát: PhDr. Jindřiška Kotrlová
Členský příspěvek: 300 Kč
Členský příspěvek redukovaný: 100/150 Kč
Členský příspěvek kolektivní: 100 Kč
ČMPS je řádným členem IUPSyS.

PŘEHLED ČINNOSTI

ČM Psychologická společnost v roce 2013 měla 821 individuálních členů a tři členy kolektivní - Asociace klinických psychologů ČMS, Asociace poradenských psychologů ČR a Asociace psychologů sportu. Rada ČMPS se v průběhu roku sešla 5x.

ČMPS participovala na realizaci projektu EuroPsy v ČR - v březnu 2013 obdržela Unie psychologických asociací ČR, jíž je ČMPS členem, souhlas s udílením certifikátu EuroPsy psychologům, kteří splní stanovené požadavky na vzdělání a praxi v rámci Evropy. Aktivně pracuje etická komise ČMPS složená ze sedmi uznávaných psychologů a psycholožek, na podzim 2013 proběhla dovolba dalších dvou členů. Byla ustanovena nová pracovní skupina pro politickou psychologii a psychologii demokracie. 21. 11. 2013 se konalo tradiční výroční zasedání s předsedy sekcí a pracovních skupin při ČMPS. Administrativní činnost ČMPS byla realizována formou nákupu služeb a dohodami o provedení práce.

Publikační činnost

Čtvrtletní zpravodaj ČMPS, č. 93-96.
E-psychologie, ISSN 1802-8853, roč. 7, č. 1-4.
Testfórum, 1 číslo
Heller, D., Kotrlová, J., & Sobotková, I. (2013). Psychologické dny 2012: prostor v nás a mezi námi – respekt, vzájemnost, sdílení: sborník z konference XXX. Psychologické dny 12.–14. září 2012, Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého.
Koukola, B. (ed.). (2013). 20. celostátní konference s mezinárodní účastí: Vernířovice, 17.5.-19.5.2013: sborník abstrakt sdělení [CD-ROM]. Ostrava: Ostravská Univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogické a školní psychologie ve spolupráci se Sekcí psychologie zdraví ČMPS, 2013.

Konference a semináře

Spolupořadatelství 31. Psychologických dnů: Otázniky rozhodovania: Teória, empíria, život, 11. - 13. 9. 2013, Bratislava

Klinicko-psychologické dny 2013 - tradiční jednodenní sympozium pětkrát do roka na témata z oblasti klinické psychologie, pořádané ve spolupráci s ČLS JEP. ČMPS zabezpečuje program tří sympozií ročně z celkového počtu pěti pořádaných.

Sekce psychologie zdraví při ČMPS, (předseda sekce prof. PhDr. Vladimír Kebza) uspořádala výroční konferenci ve Vernířovicích, ve dnech 17. - 19. 5. 2013. Sekce oslavila výročí 20 let existence psychologie zdraví v ČR.

Pracovní skupina pro raný vývoj dětí při ČMPS (ved. PhDr. Dana Sobotková, CSc.)
zajistila program 171. Klinicko-psychologického dne: Význam komunikace v péči o děti raného věku, Praha, 14. 10. 2013 a uspořádala ve spolupráci se Sdružením pro videotrénink interakcí – SPIN kurz na téma: Intuitivní rodičovství, jeho poruchy a možnosti prevence a intervence, Praha, 30. - 31. 5. 2013.

Sekce psychologie práce a organizace při ČMPS, (předs. Mgr. Hana Chýlová)
uspořádala dva semináře:
16. 5. 2013 - Náročné situace v komunikaci a jejich zvládání
5. 12. 2013 - Zvládání zátěžových situací při práci s lidmi a prevence syndromu vyhoření

Pracovní skupiny pro geropsychologii při ČMPS, (ved. PhDr. Eva Jarolímová, PhDr. Hana Štěpánková)
uspořádala tři semináře:
5. 3. 2013 - Mgr. et Ing. Matěj Lejsal: Sociální péče a starší věk aneb co by měl vědět geropsycholog
25. 10. 2013 - PhDr. Eva Jarolímová: Psychologický obraz člověka se syndromem demence, úvod; Můj život s demencí - "živá" kazuistika
29. 11. 2013 - MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.: Otázky geriatra kolem psychologické problematiky seniorů

Pracovní skupina Eduarda Urbana pro náboženskou psychologii, (ved. PhDr. Zbyněk Galvas) uspořádala přednášku Mgr. Marka Macáka na téma Osobnostní zvláštnosti v životě pod křížem, Praha, 8. října 2013.

Sekce interkulturní psychologie při ČMPS, (předs. doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.)
uspořádala v Praze 21. 11. 2013 seminář na téma Problémy migrantů - etické otázky - vliv národní kultury, v němž vystoupili Mgr. Sylvie Graf, Ph.D., doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc., Mgr. Hana Klimešová, Ing. Mikuláš Josek a doc. Luděk Kolman.

Pracovní skupina pro politickou psychologii při ČMPS,(ved. PhDr. Martina Klicperová) uspořádala ustavující seminář v Praze 17. 10. 2013.

Západočeská pobočka při ČMPS (koord. PhDr. Blanka Šestáková) uspořádala ve spolupráci s katedrou psychologie Fakulty pedagogické ZČU v Plzni a FN v Plzni VIII. Plzeňský psychologický den, 7. 12. 2013.

PROJEKTY (poskytovatel Rada vědeckých společností)

1. Elektronický časopis E-psychologie, ročník 7 (2013)
(řešitelka doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.);
2. Podpora vědecké činnosti ČMPS v roce 2013 (řešitel PhDr. Jaroslav Šturma)
3. Informační a poradenský servis ČMPS v roce 2013 (řešitelka Mgr. Zuzana Masopustová)

V Praze, 25. 1. 2014


Výroční zprávy: 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013