Novinky
 • 23. 04.
  Program konference sekce psychologie zdraví při ČMPS je ke stažení zde.
 • 19. 04.
  Zveme na přednášku nejen o výpovědích pacientů/klientů při vyšetření. Více v pozvánce zde.
 • 01. 04.
  Rada ČMPS prosí každého člena / každou členku ČMPS, aby se nově přihlásil/a do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Děkujeme!
 • 27. 03.
  Koncem dubna 2017 se můžete potkat v Brně s Jimem Holderem. Více zde.
 • 24. 03.
  Termín registrace na 15. ECP do Amsterodamu se blíží. Členové ČMPS mají slevu na poplatku. O potvrzení členství si napište na adresu cmps@ecn.cz.
 • 13. 03.
  Dotazník na téma aktuálních problémů v různých oblastech psychologické praxe připravila Legislativní komise UPA ČR. Prosíme o Vaši součinnost.
 • 07. 03.
  O výcviku v terapii zaměřené na attachment se dozvíte ZDE.
 • 24. 02.
  Právě vychází poslední číslo 10. ročníku E-psychologie, letáček naleznete zde.
 • 30. 01.
  Členská registrace na konferenci AIFREF 2017 je již spuštěna.
 • 05. 01.
  Vyšlo nové číslo E-psychologie.
 • 02. 01.
  Dobrou životní rovnováhu v novém roce 2017!
 • 26. 12.
  Aktuální číslo Bulletinu IUPsyS je dostupné ZDE.
 • 20. 12.
  Období pro udělování certifikátu EuroPsy v režimu grandparentingu bylo prodlouženo. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 12. 12.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum a současně gratulujeme ke splnění podmínek pro databázi ERIH Plus :-)
Sekce psychologie zdraví při ČMPS

Předsedou je prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc., e-mail: kebza@pef.czu.cz

Aktuality

24. celostátní konference Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí se bude konat ve dnech 19. – 21. 5. 2017 opět ve Vernířovicích.

Podrobný program k 23 4. 2017 je dostupný na tomto odkazu.

První informace s pozvánkou je dostupná zde a na tomto odkazu.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, doktorandi a studenti,
zasíláme Vám Pozvánku s přihláškou na 24. celostátní konferenci Psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí, která se bude konat 19. - 21. 5. 2017 ve Vernířovicích u Šumperka.

Klikněte prosím na link: http://pdf.osu.cz/kpe/

Těšíme se na osobní setkání.
Organizační výbor konference


 • Vytvořili jsme novou rubriku, kde budete nacházet nabídky studia a pracovních příležitostí ze zahraničí z oblasti psychologie zdraví.
  Odkaz na rubriku: Nabídka studijních a pracovních příležitostí.
 • Výbor Sekce psychologie zdraví při ČMPS rozhodl o zpřístupnění sborníku z konference, která se konala v roce 2013.

  Českomoravská psychologická společnost. Sekce psychologie zdraví a Mareš, Jiří, ed. 25. výročí psychologie zdraví v České republice (1988-2013): sborník příspěvků. Brno: MSD, 2013. ISBN 978-80-7392-227-6.
  Soubor ke stažení (14 Mb)

 • Podněty k tematickému zaměření každoroční konference sekce ve Vernířovicích je možno zasílat písemně nebo elektronickou poštou prof. Kebzovi.

 • Zaměření činnosti
  Členství v sekci
  Aktuální složení výboru sekce
  Informace o stávající členské základně
  Vybrané významné publikace v oboru
  Připravované akce sekce
  Doporučené možnosti pre- a postgraduálního vzdělávání
  Nabídka studijních a pracovních příležitostí

  Zaměření činnosti

  Činnost sekce se týká výzkumných i aplikačních problémů psychologie zdraví a je zaměřena především na následující tematické okruhy:

  • vymezení psychologické a mezioborově pojaté podstaty zdraví a nemoci a vztahu mezi nimi včetně způsobů zjišťování a posilování úrovně zdraví a kvality života,
  • psychologické otázky prevence, ochrany a podpory zdraví včetně hodnocení efektivity a dopadů na zdraví, zranitelnosti (vulnerability) a odolnosti (resilience) u dětské, adolescentní, dospělé a starší populace,
  • výzkum a praktická aplikace poznatků o zátěži a stresu včetně možných důsledků pro zdraví a nejvhodnějších strategií zvládání stresu (coping),
  • psychologicky založená vývojová (ontogenetická i fylogenetická), sociální, komunitní i národní úrovni a relevantní možnosti diagnostiky, intervence, rehabilitace a prevence,
  • socioekonomické faktory, ovlivňující zdraví: afiliace, sociální izolace, komunikace, sociální opora, socioekonomický status, sociální gradient; nerovnosti ve zdraví, nezaměstnanost a zdraví,
  • zdravotní péče a zdravotní politika jako významné faktory kvality zdraví,
  • psychologická determinace a bio-psycho-sociální souvislosti etiopatogeneze nejvýznamněších skupin onemocnění a poruch,
  • programy a projekty ochrany a podpory zdraví, rozvíjené na národní i mezinárodní úrovni,
  • pregraduální a postgraduální výuka v oblasti psychologie zdraví a spolupráce se zahraničními odbornými společnostmi, především s European Health Psychology Society (EHPS).

  Členství v sekci

  Řádné členství je podmíněno členstvím v Českomoravské psychologické společnosti (Jak se stát členem). Mimořádné členství je možné v případě studentů pregraduálního studia psychologie a odborníků z příbuzných oborů.

  Aktuální složení výboru sekce

  V prosinci 2012 se uskutečnily volby nového výboru sekce, a to elektronickou formou za pomoci sekretariátu a rady ČMPS, na období 2013 - 2020. Členy výboru byli zvoleni:

  • PhDr. Radim Badošek, Ph.D. z Katedry pedagogické a školní psychologie Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, radim.badosek et osu.cz
  • PhDr. Renata Hacklová ze Státního zdravotního ústavu v Praze,
   renata.hacklova et volny.cz
  • Prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc. ze Katedry psychologie FF UK v Praze a Katedry psychologie Provozně ekonomické fakulty ČZU, kebza@pef.czu.cz
  • PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D. z Katedry pedagogické a školní psychologie Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, tereza.kimplova et osu.cz
  • Doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc. z Katedry pedagogické a školní psychologie Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, bkoukola et seznam.cz
  • Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. z Ústavu sociálního lékařství Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, mares et lfhk.cuni.cz
  Nově zvolený výbor sekce se sešel dne 30. 1. 2013 na své ustavující schůzi a zvolil v tajné volbě následující představitele výboru:

  Předseda: prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.,
  Místopředseda: doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc.,
  Jednatelka: PhDr. Iva Štětovská, Ph.D. (do roku 2016); PhDr. Renata Hacklová, PhD. (od roku 2016)

  Informace o stávající členské základně

  Relativně stálých příznivců činnosti sekce s touto odbornou orientací je celkově kolem 200, z toho cca 120 z ČR a 80 ze SR, pravidelných účastníků akcí Sekce bývá kolem 80, z nichž většina je psychologů, dále jsou to pedagogové, lékaři a odborníci z některých dalších profesí.

  Vybrané významné publikace v oboru

  seznam ke stáhnutí

  Připravované akce sekce

  Každoročně pořádaná konference Sekce psychologie zdraví ve Vernířovicích u Šumperka se koná zpravidla třetí víkend v květnu.

  Hlavní témata programu:
  • Aktuální problémy a vývojové trendy Psychologie zdraví (PZ )
  • Spolupráce s European Health Psychology Society (EHPS)
  • Prevence, ochrana a podpora zdraví z pohledu PZ
  • Psychická a tělesná odolnost (zdatnost)
  • Psychologické a sociální souvislosti zdraví a nemoci v současném světě
  • Škola a zdraví, výchova ke zdraví
  • Současnost a perspektivy PZ

  Informace o otázkách, tématech, úkolech a problémech (aktuální zprávy o činnosti jednotlivých účastníků konference a pracovních skupin). Např. výměna zkušeností z výuky psychologie zdraví v různých formách studia (pracovní skupina), informace účastníků o navštívených konferencích.

  Místo konání konference: hotel Reoneo, Vernířovice u Šumperka

  Zprávy z konference jsou uveřejňovány v Československé psychologii a E-psychologii ( 2009, 2010).

  Doporučené možnosti pre- a postgraduálního vzdělávání

  • Pregraduální:
   Kromě jednotlivých přednášek k psychologii zdraví v rámci studia oboru psychologie na filozofických fakultách je možno se specializovat na psychologii zdraví též v rámci tříletého bakalářského studia, oboru "Studium humanitní vzdělanosti" na FHS UK v Praze.
  • Postgraduální:
   Přednášky a semináře v rámci Klinicko-psychologických dnů, každoročně pořádaných konferencí sekce ve Vernířovicích a dalších akcí, pořádaných v rámci ČMPS a ČLS J. E. Purkyně.

  Nabídka studijních a pracovních příležitostí

  Lecturer posts - Department of Psychology, University of Sheffield
  On behalf of Professor Paul Norman: the Department of Psychology at the University of Sheffield has recently advertised two Lecturer posts in Psychology and would welcome applications from those with research interests in health psychology.

  Please see attached links to funded PhD opportunities in Ireland: www.wit.ie/future_students/research_postgraduate/funded_opportunities
  www.findaphd.com

  We are advertising a research fellow post for the 2nd half (the best half) of a CRUK funded project. This is a major systematic review of smoking cessation interventions. It includes the development and application of novel meta-analyses methods to identify...
  Note that you have to be logged in to the EHPS website to view the full items.